Úvod Profil Napíšte nám Kontakt
 
Picture

JUDr. Zuzana Lukačovičová
Advokát

Vitajte na stránkach advokátskej kancelárie

JUDr. Zuzany LukačovičovejAdvokátska kancelária JUDr. Zuzany Lukačovičovej rod. Jurenkovej je pružnou a dynamickou advokátskou kanceláriou so sídlom v Dubnici nad Váhom založenou s úmyslom poskytovať kvalitnú právnu pomoc a služby pri výkone advokácie. Jej prvoradou prioritou je ochrana práv a oprávnených záujmov klientov. Pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Založenie advokátskej kancelárie bolo prirodzeným vyvrcholením niekoľkoročnej profesionálnej praxe.

Advokátska kancelária poskytuje služby právnej pomoci pozostávajúce zo zastupovania klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektami, obhajovania v trestnom konaní, poskytovania právnych rád, spisovania listín o právnych úkonoch, spracúvania právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.
Jej prvoradou prioritou pri výkone advokácie je postupovať s odbornou starostlivosťou, ktorou sa rozumie, že koná čestne, svedomito, primeraným spôsobom a dôsledne využíva všetky právne prostriedky a uplatňuje v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia považuje za prospešné. Pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb.

P
rvoradým cieľom advokátskej kancelárie je vždy pre klienta nájsť praktické a rozumné riešenie jeho právneho problému či záležitostí a to prostredníctvom právneho a logického myslenia v súlade s poslaním advokácie založenom na presvedčení, že cieľom práva a skutočným poslaním advokácie, je nájsť spravodlivú rovnováhu cez elimináciu konfliktných situácií zameranú na dosiahnutie pre klienta čo možno najlepšieho výsledku.